Enkratni solidarnostni dodatki

Enkratni solidarnostni dodatki

Državni zbor je dne 3. 2. 20201 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (PKP8). PKP8 med drugim širi krog upravičencev do enkratnih solidarnostnih dodatkov na brezposelne osebe, polnoletne dijake, študente šolajoče na tujem visokošolskem zavodu ter prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojne veterane in invalide po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov. In siver:

 • 50 € – za polnoletne dijake
 • 150 € – za študente, ki se šolajo na tujem
 • 150 € – za brezposelne
 • 150 € – vojni invalidi in veterani
 • do 150 € – prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas

Enkratni solidarnostni dodatek za polnoletne dijake

Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50 EUR je upravičen dijak s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražuje po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Republiki Sloveniji in na dan 19. oktobra 2020 ni bil vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ2 in je dopolnil 18 let pred 19. oktobrom 2020. Dijaki oddajo zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka preko e-uprave do 28. februarja 2021. Zahtevek bo objavljen na e-upravi dne 11. 2. 2021 in ga bodo polnoletni dijaki lahko vložili z ali brez e-identitete.

Enkratni solidarnostni dodatek za študente šolajoče na tujem visokošolskem zavodu

Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli študentje s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu.

Enkratni solidarnostni dodatek za brezposelne

Upravičenci 

Upravičenci Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka so brezposelne osebe, ki bodo na dan uveljavitve zakona vpisane v evidenco brezposelnih oseb in:

 • so izgubile zaposlitev v obdobju od 12. marca 2020 do uveljavitve tega zakona, pri čemer jim delovno razmerje ni prenehalo po njihovi krivdi ali volji, kot to določa Zakon o urejanju trga dela in
 • na dan uveljavitve tega zakona še niso sklenile pogodbe o zaposlitvi ali pričele opravljati dela na podlagi drugega pravnega razmerja, ki je podlaga za vključitev v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti ali se vpisale v register kot samozaposlena oseba.

Višina enkratnega solidarnostnega dodatka

Višina enkratnega solidarnostnega dodatka znaša 150 eurov neto in se:

 • brezposelni osebi izplača ne glede na morebitno upravičenost do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, priznanega po določbah zakona, ki ureja trg dela ali začasnega denarnega nadomestila, priznanega po določbah ZIUPOPDVE;
 • ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Od enkratnega solidarnostnega dodatka za brezposelne se ne plača dohodnina.

Uveljavljanje

Enkratni solidarnostni dodatek se uveljavlja pri Zavodu RS za zaposlovanje z vlogo, ki jo je potrebno oddati najpozneje v 30 dneh od uveljavitve zakona. Vlogi je potrebno priložiti:

 • odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas oz.
 • druga ustrezna dokazila v primeru prenehanja delovnega razmerja iz drugega razloga.

Vlogo s prilogo naslovite na območno službo Zavoda RS za zaposlovanje, pri kateri ste prijavljeni. O enkratnem solidarnostnem dodatku Zavod RS za zaposlovanje odloči z izdajo odločbe v 30 dneh od prejema vloge. Odločbo vam bo Zavod vročil z dostavo v vaš hišni predalčnik (poštni nabiralnik) po zakonu o poštnih storitvah.

Vloga za enkratni solidarnostni dodatek bo na voljo, takoj po uveljavitvi zakona na spletne strani  zavoda ali zraven predalčnikov (poštnih nabiralnikov) na lokacijah Zavoda. Vlogo boste lahko po uveljavitvi zakona oddali:

 • Po elektronski pošti (brez kvalificiranega digitalnega potrdila) na naslov glavne pisarne Zavoda RS za zaposlovanje (gpzrsz@ess.gov.si).Obrazec morate v celoti izpolniti, podpisati in skenirati, skupaj s podpisano in skenirano prilogo (kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas oz. drugega dokazila o prenehanju delovnega razmerja)
 • Po navadni pošti na naslov območne službe Zavoda RS za zaposlovanje ali v poštni nabiralnik na omenjeni lokaciji.Obrazec mora biti v celoti izpolnjen in podpisan, skupaj s podpisano prilogo (kopijo odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas).

Tujcu z državljanstvom države, ki ni članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, se enkratni solidarnostni dodatek prizna, če se po zakonu, ki ureja trg dela, šteje za brezposelno osebo in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

Enkratni solidarnostni dodatek za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, vojne veterane in invalide po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

Solidarnostni dodatek do zneska 150 evrov bodo prejeli prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas – višina bo vezana na obseg delovne obveznosti in na znesek invalidskega nadomestila – ter vojni veterani in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, in sicer oboji v višini 150 evrov.

Vir: gov.si

Ocena:
[Skupaj: 1 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor