Nacionalno preverjanje znanja 2017

Nacionalno preverjanje znanja 2017
Foto: Yoel Ben-Avraham

Kaj je nacionalno preverjanje znanja?

V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela. Temeljni smisel nacionalnega preverjanja znanja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primerjavi z vrstniki v državi).

Dosežek pri nacionalnem preverjanju znanja NI isto kot šolska ocena

Dosežka na nacionalnem preverjanju znanja ni mogoče spremeniti v šolsko oceno. Razloga za to sta vsaj dva. Prvi je ta, da dosežek na nacionalnem preverjanju znanja pokaže le del tistega znanja, ki ga je mogoče preveriti pisno. V njem torej ni upoštevano tisto znanje, ki ga je mogoče preveriti le ustno ali praktično. Do največjih razlik med dosežkom na nacionalnem preverjanju znanja in šolsko oceno zato lahko pride pri predmetih, kot so šport, likovna in glasbena umetnost, tehnika in tehnologija, v manjši meri pa tudi pri vseh jezikih (govorne sposobnosti), pri fiziki in pri kemiji (eksperimentiranje).

Drugi razlog je ta, da nacionalno preverjanje znanja pokaže znanje učencev z enim samim preizkusom, medtem ko šolske ocene odražajo način in uspešnost dela skozi vse šolsko leto. Seveda pa lahko oboje primerjamo in ob večjih odstopanjih tudi ugotavljamo, zakaj je do tega prišlo. Učitelji vam bodo pri iskanju pojasnil radi pomagali. Iz dosežkov nacionalnega preverjanja lahko na primer ugotovimo, katere vsebine učnega načrta učenci obvladajo bolje in katere slabše, ali učenci dovolj dobro poznajo osnovna dejstva ter kako jih razumejo, ali jih znajo uporabljati (kritično primerjati, analizirati, sklepati, uporabiti v novih situacijah, se odločati, iskati nove izvirne rešitve in podobno). Na ta način lahko preverjamo, če so obstoječe oblike poučevanja in učenja dovolj dobre ali pa bi jih bilo potrebno spremeniti.

Dosežek učenca pri NPZ-ju ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole, niti ni namenjen temu, da bi le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali posameznega učitelja. Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda. Le v tem primeru se upošteva tudi dosežek pri NPZ-ju iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine na narodnostno mešanih območjih in matematike, če se učenke, učenci in njihovi starši s tem strinjajo.

Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2016/2017

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno. (v naslednje šolskem letu bo obvezno tudi za učence 3. razreda). Izjeme so učenci, ki obiskujejo prilagojeni izobraževalni program z nižjim standardom, odrasli, ki obiskujejo osnovno šolo za odrasle in učenci priseljenci iz drugih držav, ki v tekočem šolskem letu prvič obiskujejo osnovno šolo v Sloveniji. Vsi ti lahko nacionalno preverjanje znanja opravljajo prostovoljno.

Nacionalno preverjanje znanja učenci opravijo v enem roku, praviloma maja meseca. preverjanje znanja opravljajo v svoji šol.

Preverjanje znanja se prične ob 8:30 in traja 60 minut.

Koledar nacionalnega preverjanja znanja šolskem letu 2016/2017

Nacionalno preverjanje znanja za 6. razred osnovne šole:

 • 4. maj – preverjanje iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine
 • 8. maj – preverjanje iz matematike
 • 10. maj – preverjanje iz angleščine ali nemščine
 • 6. junij – šola otroke seznani z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja
 • 6. do 8. junij – učenci in starši imajo možnost pogleda v naloge. Skupaj se lahko odločijo za strokovno presojo o pravilnosti vrednotenja nalog (poizvedbo).
 • 8. junij – šola pošlje poizvedbe na Državni izpitni center.
 • 23. junij – šola razdeli obvestila o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja

Nacionalno preverjanje znanja za 9. razred osnovne šole:

 • 4. maj – preverjanje iz slovenščine, italijanščine ali madžarščine
 • 8. maj – preverjanje iz matematike
 • 10. maj – preverjanje iz tretjega predmeta
 • 30. maj – šola otroke seznani z dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja
 • 30. maj do 1. junij – učenci in starši imajo možnost pogleda v naloge. Skupaj se lahko odločijo za strokovno presojo o pravilnosti vrednotenja nalog (poizvedbo).
 • 1. junij – šola pošlje poizvedbe na Državni izpitni center.
 • 15. junij – šola razdeli obvestila o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja

Več v zgibanki: Nacionalno preverjanje znanja 2016/2017 – informacije za učence in starše.

Ocena:
[Skupaj: 2 povprečno: 4]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor