Odlog začetka šolanja in odložitev šolanja

Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let, torej otroci rojeni v letu 2012. Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Odlog začetka šolanja in odložitev šolanja

Osnovna šola mora do 31. maja staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izdati potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Odlog začetka šolanja

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če otrok nima posebnih (zdravstvenih) težav, je lahko vzrok za odlog začetka šolanja tudi manjša zrelost, ki jo opazijo starši in/ali vzgojitelj. V praksi gre praviloma za otroke, rojene oktobra, novembra in decembra.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. Gre za psihološko testiranje, ki največkrat oceni predvsem otrokove intelektualne sposobnosti, manj čustveno in socialno zrelost, ki sta prav tako zelo pomembna dejavnika ob vstopu v šolo.

O odložitvi začetka šolanja (in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu) odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Razlika med odložitvijo šolanja in odlogom začetka šolanja je v tem, da otrok v prvem primeru že obiskuje pouk v prvem razredu, v katerem se ugotovi, da bi bilo zaradi zdravstvenih in drugih razlogov bolje, da se otroku odloži šolanje in da se vključi v prvi razred ponovno z naslednjim šolskim letom.

Sodna praksa

Zapletov glede odloga začetka šolanja oziroma odložitve šolanja je v sodni praksi izredno malo. Zanimiv pa je primer, ko je sodišče odločilo, da morata zahtevo za odlog začetka šolanja vložiti oba starša, ne le eden izmed njiju.

V konkretnem primeru je eden od staršev namreč nasprotoval odlogu začetka šolanja, ki ga je zahteval drugi starš. Sodišče je presodilo, da bi morala oba starša izvrševati roditeljsko pravico sporazumno v skladu z otrokovo koristjo, v primeru, da se ne sporazumeta, pa jima mora pomagati center za socialno delo. Če se starša kljub temu ne sporazumeta, odloči na predlog enega od obeh staršev sodišče v nepravdnem postopku.

V predmetni zadevi je sodišče odločbo šole o odlogu začetka šolanja odpravilo, ker je šola kršila zakon, saj ni procesno upoštevala pravice drugega od staršev, ki ni želel odložiti začetka šolanja.

Ocena:
[Skupaj: 8 povprečno: 4]

Morda vas zanima tudi ...

kurikulum

Podjetje KURIKULUM, šolsko pravno svetovanje, d.o.o., se je specializiralo za reševanje pravnih vprašanj, povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok, in sicer za vse udeležence tega procesa (starše, otroke, učitelje, ravnatelje, itd.) ter za vse ravni vzgoje in izobraževanja (od predšolske ravni dalje).

Dodaj odgovor